Służebności

  • przeprowadzenie audytu mającego na celu ustalenie przebiegu sieci przesyłowych przez nieruchomości;
  • wstępne określenie wartości służebności przesyłu i sformułowanie roszczeń wobec przedsiębiorcy przesyłowego;
  • reprezentowanie w postępowaniu polubownym z przedsiębiorcą przesyłowym;
  • występowanie ze stosownymi roszczeniami na drogę postępowania sądowego.