Prawo zamówień publicznych

  • reprezentacja przed sądami we wszystkich instancjach oraz Sądem Najwyższym;
  • kompleksowa pomoc w procesie ubiegania się o zamówienie publiczne, udzielania oraz realizacji zamówień publicznych;
  • pomoc prawna przy analizie ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  • zastępstwo prawne przed Sądem Arbitrażowym oraz Krajową Izbą Odwoławczą działającą przy Urzędzie Zamówień Publicznych.