Prawo pracy

  • reprezentacja przed sądami pracy we wszystkich instancjach oraz Sądem Najwyższym oraz organami państwowymi w sporach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym o ustalenie istnienia lub rozwiązania stosunku pracy, o mobbing i dyskryminację;
  • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów zlecenia i o dzieło, umów o odpowiedzialności materialnej, o zakazie konkurencji oraz ugód oraz innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy;
  • sporządzanie regulaminów pracy i zakładowych aktów prawa pracy;
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa pracy;
  • reprezentacja w procesie negocjacyjnym z zakładami pracy i pracownikami.