O kancelarii

Kancelaria Radców Prawnych Dzierla Franus-Brankiewicz Kupiecka Sp. p. powstała w roku 2002. Jednym z głównych atutów naszej Kancelarii jest zespół doświadczonych prawników, którzy przez lata zdobywali swoje praktyczne umiejętności w wymiarze sprawiedliwości oraz w ramach indywidualnej praktyki wykonując zawód radcy prawnego.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów o zróżnicowanej strukturze organizacyjnej, działających w różnych branżach i sektorach, i wykonuje usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych, jednostek administracji publicznej oraz samorządowej, a także osób fizycznych.
Nasi prawnicy zapewniają obsługę prawną polskim i zagranicznym przedsiębiorstwom, instytucjom finansowym, bankom oraz polskim organom publicznym. Prowadzimy sprawy przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i sądami administracyjnymi oraz sprawy arbitrażowe.

Specjalizujemy się w szeroko pojętym prawie gospodarczym, a także w prawie cywilnym materialnym i procesowym. Bogate i wieloletnie doświadczenie zawodowe partnerów daje gwarancję, iż powierzone sprawy będą w pełnym zakresie prowadzone przez wykwalifikowanych prawników.

Posiadamy optymalne kwalifikacje w dziedzinie doradztwa i obsługi prawnej. Nasze działania obejmują zarówno opiniowanie planowanych przez klientów przedsięwzięć, jak i całościowy udział w ich tworzeniu. Angażujemy naszą wiedzę, aby przynosiła Państwu optymalne rezultaty.

Przede wszystkim umiemy cierpliwie słuchać, bo każda sprawa jest przecież inna i dlatego do każdej podchodzimy indywidualnie. Przed zaproponowaniem konkretnych rozwiązań staramy się poznać dogłębnie Państwa potrzeby. One, wraz z naszą wiedzą zawodową, są dla nas najważniejszym wyznacznikiem sposobu działania, jaki zaproponujemy.

Jesteśmy nowatorscy. Swobodnie poruszamy się wśród przepisów prawnych i jesteśmy w stanie dostrzec wzajemne powiązania między poszczególnymi przepisami. Wszystko po to, aby zaproponować Państwu efektywną i bezpieczną drogę działania.

Jesteśmy interdyscyplinarni. Badamy wszelkie aspekty przedsięwzięcia czy problemu, nie proponujemy fragmentarycznych rozwiązań i nie wywołujemy nieznanych „efektów ubocznych”. Dla potrzeb projektu powołujemy zespół doświadczonych prawników z różnych dziedzin prawa, który terminowo opracowuje i wdraża kompleksowe, najlepsze w Państwa sytuacji rozwiązanie.

Prawo, z jego zawiłościami, wzajemnymi powiązaniami, fachową terminologią, łacińskimi sentencjami, to tylko i wyłącznie nasz „wewnętrzny system operacyjny”, którym posługujemy się we własnym gronie. Państwu dostarczymy rozwiązań opisanych w sposób, który odpowiada Państwa potrzebom – precyzyjnie, jasno i zwięźle.

Cenimy Państwa czas. Nasze opinie zaczynają się od wszechstronnie przemyślanych konkluzji. Jeżeli nie mają Państwo czasu na zapoznanie się z ich szczegółami, wystarczy chwila, aby dowiedzieć się, co i jak możemy zrobić. Jeżeli obawiacie się, że zasięgnięcie porady prawnej opóźni osiągnięcie oczekiwanego wyniku przedsięwzięcia, zrobimy wszystko, aby wykazać, że jest odwrotnie.

W fazie poprzedzającej spór sądowy możemy zapewnić Państwu pomoc w ocenie ryzyka jego prowadzenia oraz wraz z Państwem rozważymy zastosowanie alternatywnych sposobów rozwiązania sporu. Jeśli spór zostanie skierowany na drogę sądową, będziemy Państwa reprezentować w postępowaniach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, postępowaniach arbitrażowych, sądowo-administracyjnych i administracyjnych.

Bezpieczeństwo i poufność

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych – gwarancja bezpieczeństwa prawnego.

Każdy radca prawny w naszej Kancelarii objęty jest na mocy umów zawieranych za pośrednictwem Krajowej Izby Radców Prawnych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej radców prawnych. Ubezpieczenie to obejmuje szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, polegających w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami, które powstałe w następstwie działania lub zaniechania radcy prawnego w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Co istotne, wypłata odszkodowania nie może być w żaden sposób ograniczona umownie przez zakład ubezpieczeń. Suma gwarancyjna obowiązkowego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia zawartą indywidualnie z każdym z radców prawnych naszej Kancelarii, wynosi 100.000 EUR. Ponadto każdy z radców prawnych objęty jest dodatkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej na sumę 250.000 EUR.

Zabezpieczenie dokumentów:

Dokumenty Kancelarii przechowywane są w pomieszczeniach należycie chronionych, z bezpośrednią sygnalizacją włamania lub pożaru do policji i straży pożarnej.

Poufność informacji:

Radcowie prawni, pracownicy i współpracownicy Kancelarii obowiązani są zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli się w związku z udzieleniem pomocy prawnej, a ten obowiązek nie jest ograniczony w czasie.

Udogodnienia:

Informacje, porady prawne lub konsultacje mogą być udzielane w Kancelarii, a także za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków łączności z klientem (telefon bezpośredni stacjonarny i komórkowy, faks, SMS, e-mail).

Dokumenty