Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego

W dniu 03.05.2012 r. zacznie obowiązywać obszerna i poważna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Nowelizacja przewiduje szereg zmian w zakresie postępowania rozpoznawczego. Doniosłe znaczenia ma likwidacja postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych i uchylenie przepisów ogólnych regulujących to postępowanie oraz modyfikacja innych przepisów Kodeksu związanych ze sprawami gospodarczymi. Zgodnie z nowymi regułami sprawy pomiędzy przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej poddane zostaną regułom ogólnym obowiązującym w procesie cywilnym. Jednocześnie utrzymana zostanie konstrukcja sądów gospodarczych w dotychczasowym kształcie z uwagi na specjalizację sędziów orzekających w tym zakresie.

 

Kolejną istotną zmianą jest nowe ujęcie reguł dotyczących koncentracji materiału procesowego, oparte na dyskrecjonalnej władzy sędziego. W znowelizowanym Kodeksie zostanie utrzymana zasada, że strony mogą przytaczać okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków strony przeciwnej (art. 217 § 1 k.p.c.). Jednocześnie zostanie wprowadzony zgodnie, z którym sąd pominie spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich we właściwym czasie bez swej winy lub uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo wystąpią inne wyjątkowe okoliczności (art. 217 § 2 k.p.c.). Powyższa zmiana oznacza, iż to od oceny sądu zależeć będzie uznanie, czy strona we właściwym czasie powołała twierdzenia i dowody na ich poparcie.

Ustawa wprowadzi również rozwiązania, mające na celu zwiększenie skuteczności egzekucji komorniczej poprzez podwyższenie wysokości grzywien nakładanych przez komorników w toku egzekucji. Zasadnicze znaczenie w praktyce ma również nowelizacja art. 773 § 1 k.p.c. mocą którego w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego rozstrzygnięcie sądu który organ egzekucyjny – sądowy czy administracyjny – ma dalej prowadzić w trybie dla danego organu łącznie egzekucję ma dotyczyć egzekucji z tej rzeczy lub prawa majątkowego, do którego nastąpił zbieg. Aktualnie w przypadku wyznaczenia przez sąd organu, prowadzi on egzekucję łącznie w całości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.