Eksmisja

Od 16 listopada 2011 r. obowiązuje nowe brzmieniem art. 1046 § 4 k.p.c. Zgodnie z tym przepisem komornik wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, usunie dłużnika do innego lokalu lub pomieszczenia, do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym może zamieszkać. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po upływie tego terminu komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe wskazanej przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Usuwając dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, komornik powiadomi właściwą gminę o potrzebie zapewnienia dłużnikowi tymczasowego pomieszczenia.

Nowe brzmienie art. 1046 § 4 k.p.c. nie budzi wątpliwości. W starym brzmieniu przepis ten nakazywał komornikowi wstrzymać się z eksmisją osoby, której sąd nie przyznał w wyroku eksmisyjnym prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego, do czasu wskazania przez gminę tymczasowego pomieszczenia dla tej osoby. Wątpliwości sprowadzały się w zasadzie do pytania, czy gmina ma obowiązek dostarczyć takie pomieszczenie.

W uchwale składu 7 sędziów z dnia 13 grudnia 2011 r., III CZP 48/11, Sąd Najwyższy uznał, iż, gmina ponosi wobec właściciela lokalu mieszkalnego odpowiedzialność na podstawie art. 417 § 1 k.c. za szkodę powstałą w okresie obowiązywania art. 1046 § 4 k.p.c. w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 172, poz. 1804) na skutek zaniechania wskazania, na wezwanie komornika, tymczasowego pomieszczenia dla dłużnika mającego obowiązek opuszczenia, opróżnienia i wydania tego lokalu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.